Theo anh (chị) tại sao lại nói ở nước ta trong thời kỳ từ Đại hội IV (năm 1976) đến trước Đại hội VI (năm 1986) của Đảng, chúng ta đã mắc phải bệnh chủ quan duy ý chí, nóng vội và bệnh bảo thủ trì trệ do vi phạm các quy luật khách quan, đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất?

Theo anh (chị) tại sao lại nói ở nước ta trong thời kỳ từ Đại hội IV (năm 1976) đến trước Đại hội VI (năm 1986) của Đảng, chúng ta đã mắc phải bệnh chủ quan duy ý chí, nóng vội và bệnh bảo thủ trì trệ do vi phạm các quy luật khách quan, đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất?Triết học Mác - Lênin

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Theo anh (chị) tại sao lại nói ở nước ta trong thời kỳ từ Đại hội IV (năm 1976) đến trước Đại hội VI (năm 1986) của Đảng, chúng ta đã mắc phải bệnh chủ quan duy ý chí, nóng vội và bệnh bảo thủ trì trệ do vi phạm các quy luật khách quan, đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất?

Hướng dẫn đề cương cho triển khai nội dung thảo luận

* Mục tiêu:

Làm rõ mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

* Chi tiết:

Nêu được các khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, từ đó đánh giá những sai lầm mắc phải trước thời kỳ Đổi mới (1986) do vi phạm nội dung của quy luật này.

* Gợi ý đề cương chi tiết:

1. Lực lượng sản xuất là gì? Các thành phần của lực lượng sản xuất 

2. Quan hệ sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất bao gồm những gì? 

3. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 

- Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất 

- Sự tác động ngược trở lại của quan hệ sản xuất tới lực lượng sản xuất 

4. Trả lời cho câu hỏi chủ đề 

5. Mini game (nếu có)

 

* Tài liệu tham khảo

- Giáo trình triết học Mác – Lênin (2021) > tải file giáo trình tại đây

- Tóm tắt lý thuyết trong Sách bài tập triết học Mác - Lênin (VNU)

- Slide của giảng viên liên quan đến chủ đề này > xem tại đây

- Một số công cụ hữu ích cho bài thuyết trình và tổ chức trò chơi > Xem tại đây

* Lưu ý: nếu cần, liên hệ với giảng viên của bạn để được tư vấn và hỗ trợ thêm
TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh