Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Trần Đức Thảo: một số vấn đề triết học và lịch sử, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Trần Đức Thảo: một số vấn đề triết học và lịch sử, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Trần Đức Thảo: một số vấn đề triết học và lịch sử, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024
ISBN 978-604-43-0962-0

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh