Bàn về khế ước xã hội - Jean-Jacques Rousseau (Download)

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Rousseau và Khế Ước Xã Hội. (Trích từ Triết Lý Quốc Trị Tây Phương của Dương Thành Lợi xuất bản vào năm 1994.