Quang cao tai day

Thursday, March 19, 2015

Bàn về khế ước xã hội - Jean-Jacques Rousseau (Download)

Posted by on Thursday, March 19, 2015
Rousseau và Khế Ước Xã Hội. (Trích từ Triết Lý Quốc Trị Tây Phương của Dương Thành Lợi xuất bản vào năm 1994.