Cặp phạm trù cái chung và cái riêng. 25 câu hỏi trắc nghiệm online từ dễ tới khó. Bài tập trắc nghiệm online triết học Mác - Lênin dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Cặp phạm trù cái chung và cái riêng. 25 câu hỏi trắc nghiệm online từ dễ tới khó. Bài tập trắc nghiệm online triết học Mác - Lênin dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài tập trắc nghiệm online triết học Mác - Lênin
Nội dung bài tập: cặp phạm trù cái chung và cái riêng


Mã bài tập: chung-rieng-01
Link để làm online ở phía dưới


Hình thức làm bài: online.
Nền tảng sử dụng: MS form
Số lượng câu hỏi: 25 câu.
Thời gian hoàn thiện tiêu chuẩn: 37,5 phút.
Mức độ câu hỏi: đơn giản và nâng cao.


Tài liệu tham khảo để làm bài tập:
Slide cái chung và cái riêng >>> Download
Bài giảng tóm tắt cái chung và cái riêng >>> Download

Các câu hỏi cụ thể:
Câu 1. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống để được định nghĩa hoàn chỉnh về cái riêng: "cái riêng là phạm trù triết học dùng để chỉ ......"
Câu 2. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa hoàn thiện về cái chung: "cái chung là phạm trù triết học dùng để chỉ ......., được lặp lại trong nhiều sự vật hay quá trình riêng lẻ".
Câu 3. Thêm cụm từ vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa hoàn thiện về cái đơn nhất: "Cái đơn nhất là phạm trù triết học dùng để chỉ........."
Câu 4. Phái triết học nào dưới đây cho rằng chỉ có cái chung tồn tại thực, còn cái riêng không tồn tại thực?
Câu 5. Phái triết học nào dưới dây thừa nhận rằng chỉ có cái riêng tồn tại thực, cái chung chỉ là tên gọi trống rỗng?
Câu 6. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phái Duy thực hay phái Duy danh đã giải quyết đúng mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung?
Câu 7. Cho rằng khái niệm "hoa hồng" tồn tại thực, tồn tại trước những bông hoa hồng cụ thể, quyết định sự tồn tại của những bông hoa hồng cụ thể. Đó là quan điểm của trường phái triết học nào?
Câu 8. Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng?
Câu 9. Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng?
Câu 10. Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứngvề mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng?
Câu 11. Hãy chỉ ra đâu là một luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
Câu 12. Hãy chỉ ra luận điểm nào sâu đây thuộc về cách giải thích của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
Câu 13. "Chỉ có cái cây cụ thể tồn tại, không có cái cây nói chung tồn tại, nên khái niệm cái cây là giả dối" là luận điểm thuộc lập trường triết học nào?
Câu 14. "Phạm trù vật chất không có sự tồn tại hữu hình như một vật cụ thể. Phạm trù vật chất bao quát đặc điểm chung tồn tại trong các vật cụ thể" là luận điểm thuộc lập trường triết học nào?
Câu 15. Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Không có cái chung tồn tại thuần tuý bên ngoài cái riêng. Không có cái riêng tồn tại không liên hệ với cái chung"
Câu 16. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, cái chung tồn tại độc lập và bên ngoài cái riêng.
Câu 17. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm sau đây đúng hay sai: "Muốn nhận thức được cái chung phải xuất phát từ cái riêng".
Câu 18. Cho có khái niệm "con người" nói chung tồn tại bên ngoài con người cụ thể. Đó là quan của triết học nào?
Câu 19. Phạm trù triết học nào dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính chung, không chỉ có ở một kết cấu vật chất nhất định, mà còn được lặp lại trong nhiều sự vật, hiện tượng hay quá trình riêng lẻ khác?
Câu 20. Cái …… chỉ tồn tại trong cái …… và thông qua cái …… để biểu thị sự tồn tại của mình. (điền từ đúng vào dấu ……).
Câu 21. Cái …… chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái …… (điền từ đúng vào dấu ……).
Câu 22. Cái …… và cái …… có thể chuyển hóa lẫn nhau trong quá trình phát triển của sự vật (điền từ đúng vào dấu ……).
Câu 23. Cái …... là cái toàn bộ, phong phú hơn cái …… (điền từ đúng vào dấu ……).
Câu 24. Cái …… là cái bộ phận, nhưng sâu sắc hơn cái …… (điền từ đúng vào dấu ……).
Câu 25. Trong những điều kiện nhất định cái đơn nhất có thể biến thành cái chung, và ngược lại cái chung có thể biến thành cái đơn nhất.

    
link không quảng cáo, click 1 lần có thể bắt đầu làm bài tập ngay
sinh viên có thể làm nhiều lần để rèn luyện.


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh