Ảnh hưởng của Phật giáo và Đạo giáo đến tín ngưỡng thờ Mẫu ở đồng bằng Bắc Bộ (Luận văn thạc sĩ triết học) (Download)

Ảnh hưởng của Phật giáo và Đạo giáo đến tín ngưỡng thờ Mẫu ở đồng bằng Bắc Bộ (Luận văn thạc sĩ triết học) (Download)Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Sự tác động và hấp thụ lẫn nhau giữa các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo là một quá trình hết sức bình thường của mọi nền văn hóa nhưng đối với trường hợp của tín ngưỡng thờ Mẫu sự tác động với Phật giáo và Đạo giáo thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau đã giúp cho tín ngưỡng thờ Mẫu định hình và trở thành một tín ngưỡng bao hàm những giá trị văn hóa, tư tưởng phong phú và độc đáo. Đó là toàn bộ những hiện tượng và những giá trị văn hóa mang tính hệ thống được hình thành, tích hợp và phát triển trên nền tảng một ý niệm, một giáo lý, một hệ thống tổ chức tín ngưỡng, chúng tạo ra các giá trị đích thực và thỏa mãn những nhu cầu về nhận thức, lối sống, thẩm mỹ của con người, chúng trở thành hiện tượng gắn bó hữu cơ với tín ngưỡng ấý.


Mô tả