Cơ sở cho sự phát triển của Phật Giáo ở Việt Nam hiện nay - Luận văn thạc sĩ triết học (Download)

Cơ sở cho sự phát triển của Phật Giáo ở Việt Nam hiện nay - Luận văn thạc sĩ triết học (Download)

Làm rõ các khái niệm liên quan, phân tích cơ sở tồn tại, phát triển của tôn giáo theo quan điển Mác - Lênin, và khái quát được tình hình Phật giáo ở Việt Nam hiện nay. Chỉ ra cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Phật giáo hiện nay ở Việt Nam. Đưa ra một vài nhận định, ý kiến về việc nhìn nhận sự phát triển Phật giáo ở Việt Nam hiện nay.Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh