Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam - Luận văn thạc sĩ triết học (Download)

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Phân tích khái quát về Phật giáo triều Trần. Nghiên cứu vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam (qua triều đại Trần) trên một số lĩnh vực: văn hóa tư tưởng; văn hóa tín ngưỡng và đạo đức lối sống của người Việt Nam và đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy những giá trị văn hóa Phật giáo triều Trần trong giai đoạn hiện nay.Mô tả

Author: Triết học+

Trang blog chia sẻ các tri thức triết học. email: contact@triethoc.net

YOU MAY LIKE: