Giá trị nhân học Kitô giáo cho sự phát triển con người và xã hội

Giá trị nhân học Kitô giáo cho sự phát triển con người và xã hội

Nguyễn Tiến Dưng - Giá trị nhân học Kitô giáo cho sự phát triển con người và xã hội


Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "Một số vấn đề triết học tôn giáo hiện nay"

Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh