Dương Quốc Quân, Chu Thị Liễu - Triết học Mác – Lênin: những nội dung cơ bản

Dương Quốc Quân, Chu Thị Liễu - Triết học Mác – Lênin: những nội dung cơ bản

Sách mới
TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN
Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2017
Dương Quốc Quân và Chu Thị Liễu


Triết học Mác – Lênin có vai trò đặc biệt quan trọng trong chương trình đào tạo các hệ lý luận chính trị, đại học và sau đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Là một trong ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin, triết học Mác – Lênin nghiên cứu những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy.

Học tập, nghiên cứu để nắm vững những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin là nhu cầu cần thiết, nó không những giúp người học nắm được những phạm trù, quy luật, nguyên tắc, phương pháp luận của triết học, mà còn trực tiếp hỗ trợ người học có được thế giới quan và nhận thức luận đúng đắn trong việc nghiên cứu các lĩnh vực khoa học chuyên ngành.

Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu môn triết học Mác – Lênin của các đối tượng độc giả, học viên và sinh viên, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội đã cho xuất bản cuốn sách Triết học Mác – Lênin: Những nội dung cơ bản do TS. Dương Quốc Quân và ThS. Chu Thị Liễu là đồng Chủ biên.


Cuốn sách có cách tiếp cận vấn đề dưới dạng cô đọng, lôgic, đảm bảo tính hệ thống về những nguyên lý cơ bản của triết học Mác – Lênin, nội dung sách được bố cục thành ba chương:

Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Chương 2: Phép biện chứng duy vật
Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, mặc dù đã hết sức cố gắng, song cuốn sách khó có thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Vì vậy, khi nghiên cứu, học tập đề nghị các bạn học viên, sinh viên có sự bổ sung, mở rộng để nội dung tài liệu này được sâu sắc, bổ ích và thiết thực hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                             NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘIXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh