Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Sách mới:
Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Dành cho sinh viên các trường Đại học, học viện, cao đẳng

Tác giả: ThS. Đoàn Sỹ Tuấn - TS. Dương Quốc Quân - ThS. Nguyễn Thị Mỹ Lang

 Nhà xuất bản Lao động - Xã hội


Mô tả

Author: Triết học+

Trang blog chia sẻ các tri thức triết học. email: contact@triethoc.net

YOU MAY LIKE: