Cultural Integration of Christianity: Advantages and Disadvantages (in russian) - [Lê Thị Hồng Phượng]

Cultural Integration of Christianity: Advantages and Disadvantages (in russian) - [Lê Thị Hồng Phượng]Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

[tintuc]
Bài báo Cultural Integration of Christianity: Advantages and Disadvantages (in russ.) 
Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa 


Cultural Integration of Christianity: Advantages and Disadvantages (in russ.) 
Tác giả Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng 

Ngày xuất bản 2019/4 Tạp chí Electronic scientific & practical journal «Modern scientific researches and innovations» Tập 4 Nhà xuất bản Electronic scientific & practical journal «Modern scientific researches and innovations» Lê Thị Hồng Phượng triết học Библиографическая ссылка на статью: Май К.Д., Ле Т.Х.Ф. Культурная интеграция христианства: преимущества и недостатки // Современные научные исследования и инновации. 2019. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2019/04/89162 (дата обращения: 27.04.2019).
[/tintuc]
Mô tả