Issues of Protestantism’s dialogue with ancestor worship religious belief in Vietnam Studia

Issues of Protestantism’s dialogue with ancestor worship religious belief in Vietnam Studia

Issues of Protestantism’s dialogue with ancestor worship religious belief in Vietnam 
Studia Humanitatis. Institute for Contemporary Humanities. 2020. № 1. ISSN 2308-8079. 
Mai K Da, USSH-VNU
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh