Pham Van Phuong - Some fundamental thoughts of caodong Zen school in Vietnam

Pham Van Phuong - Some fundamental thoughts of caodong Zen school in Vietnam


Pham Van Phuong. Some fundamental thoughts of caodong Zen school in Vietnam // Young scientist. 2019. № 36 (274). Pp. 147-149. ISSN-L 2072-0297. ISSN 2077-8295 (Online).
Nguồn: http://www.elibrary.vn/2020/04/some-fundamental-thoughts-of-caodong.html

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh