Ba mươi triết gia Tây Phương - Nguyễn Ước

Ba mươi triết gia Tây Phương -  Nguyễn Ước


Giới thiệu một cái nhìn khái quát về ba mươi Triết Gia tiêu biểu của Tây Phương: từ Socates, Plato, Descartes, Spinoza, Kant, Husserl, Marx, Heidegger, Jung, Dewey..


By Triết học Nhân Văn - triethoc.net