2.11. Quy luật phủ định của phủ định. Slide Triết học Mác - Lênin.

QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH
Slide powerpoint bài giảng
Môn học Triết học Mác - Lênin

slide by Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
By Triết học Nhân Văn - triethoc.net