Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập (quy luật mâu thuẫn). Slide bài giảng

QUY LUẬT MÂU THUẪN
Slide powerpoint bài giảng
Môn học Triết học Mác - Lênin

slide by Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội

By Triết học Nhân Văn - triethoc.net