Some strategies to improve the quality of human resources in south Korea and Singapore between 1961 and 1979

Some strategies to improve the quality of human resources in south Korea and Singapore between 1961 and 1979

Tran Thi Thanh Huyen, Phan Minh Chau, “Some strategies to improve the quality of human resources in south Korea and Singapore between 1961 and 1979”, Bulletin of Science and Education, 2021. № 13 (116). P.2, Pp. 36-43. ISSN 2541-7851. DOI: 10.24411/2312-8089-2021-11307

PDF


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh