Hội thảo khoa học  QT về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021 kỷ yếu ISBN

Hội thảo khoa học QT về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021 kỷ yếu ISBN

 Hội thảo khoa học  QT về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021 kỷ yếu ISBN 

Triết học Nhân Văn

- Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo.

- Nhận bài viết từ 8 trang.

- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga

- Kỷ yếu có mã số sách ISBN

- Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp.

- Chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh, giảng viên và những người quan tâm.

Xem chi tiết tại đây: https://bit.ly/3nwzz7v


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh