Cơ sở hạ tầng – Kiến trúc thượng tầng

Cơ sở hạ tầng – Kiến trúc thượng tầngCâu 105. Đâu là định nghĩa đúng về cơ sở hạ tầng
                a. Cơ sở hạ tầng là toàn bộ cơ sở vật chất đảm bảo cho sự tồn tại xã hội.
                b. Cơ sở hạ tầng là toàn bộ quan hệ sản xuất thống trị trong xã hội ở một giai đoạn lịch sử nhất định
                c. Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định.     
 

Câu 106. Luận điểm nào là sai trong các luận điểm sau?
                a. Cơ sở hạ tầng là toàn bộ cơ sở vật chất của xã hội như cầu cống, đường xá, trường học v.v.       
                b. Cơ sở hạ tầng là toàn bộ quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội.
                c. Cả a và b đều sai.
 

Câu 107. Cơ sở hạ tầng của xã hội là gi? chọn phương án đúng dưới đây
                a. Là toàn bộ những quan hệ sản xuất đặc trưng của xã hội
                b. Là cơ cấu kinh tế của xã hội nhất định do toàn bộ những QHSX hiện có hợp thành .     
                c. Bị quy định bởi tính chất của kiến trúc thượng tầng của xã hội .
                d. Tất cả các phương án trên .
 

Câu 108. Cơ sở hạ tầng của một xã hội cụ thể bao gồm những bộ phận nào?
                a. Quan hệ sản xuất thống trị
                b. Quan hệ sản xuất tàn dư của xã hội cũ,
                c. Quan hệ sản xuất là mầm mống của xã hội tương lai
                d. Cả a, b và c.                         
 

Câu 109. Cơ sở hạ tầng của một xã hội cụ thể được đặc trưng bởi cái gì?
                a. Lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định
                b. Quan hệ sản xuất thống trị trong xã hội đó             
                c. Quan hệ sản xuất là mầm mống của xã hội tơng lai.
 

Câu 110. Cơ sở hạ tầng của xã hội tư bản được đặc trưng bởi cái gì?
                a. Quan hệ sản xuất dựa trên chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.
                b. Quan hệ sản xuất dựa trên chế độ sử hữu tư nhân về ruộng đất.
                c. Quan hệ sản xuất dựa trên chế động công hữu về tư liệu sản xuất.
 
 
Câu 112. Thiết chế nhà nước, các quan điểm về luật pháp thuộc phạm trù nào?
                a. Lực lượng sản xuất                         
                b. Quan hệ sản xuất                            
c. Cơ sở hạ tầng
d. Kiến trúc thượng tầng
 

Câu 113. Trong các bộ phận của kiến trúc thượng tầng bộ phận nào có quan hệ trực tiếp với cơ sở hạ tầng?
a. Triết học                            
b. Tôn giáo                            
c. Nghệ thuật
d. Nhà nước và tư tưởng chính trị     
 
 

Câu 114. Nhân tố nào quyết định trực tiếp đến sự thay đổi của kiến trúc thượng tầng?
                a. Lực lượng sản xuất.               
                b. Quan hệ sản xuất
                c. Mong muốn chủ quan của con người          
 
 
Câu 115. Kiến trúc thượng tầng có chức năng gì?
                a. Bảo vệ quan hệ sản xuất của xã hội tương lai
                b. Bảo vệ quan hệ sản xuất đã sinh ra nó         
                c. Bảo vệ và củng cố quan hệ sản xuất của xã hội cũ
 
 
Câu 116. Nhận định nào sau đây là đúng
                a. Kiến trúc thượng tầng luôn luôn phụ thuộc thụ động vào cơ sở hạ tầng.
                b. Kiến trúc thượng tầng do cơ sở hạ tầng quyết định, nhưng có tính độc lập tương đối và tác động đến cơ sở hạ tầng.   
                c. Kiến trúc thượng tầng luôn tác động tích cực đến cơ sở hạ tầng
 
 
Câu 117. Trong các nhận định sau, nhận định nào là đúng
                a. Kiến trúc thượng tầng luôn tác động tích cực đế cơ sở hạ tầng.
                b. Kiến trúc thượng tầng luôn biến đổi sau cơ sở hạ tầng
                c. Kiến trúc thượng tầng có thể thúc đẩy và có thể kìm hãm sự phát triển của cơ sở hạ tầng.
 
 
Câu 118. Trong xã hội có giai cấp, sự thay đổi kiến trúc thượng tầng thông qua cái gì?
                a. Qua đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội.     
                b. Qua sự nghiên cứu lý luận của các nhà tư tưởng
                c. Qua tự nguyện điều chỉnh của giai cấp thống trị.
 
Câu 119. Mâu thuẫn trong lĩnh vực chính trị tư tưởng xét đến cùng do cái gì quyết định?
                a. Do con người có những quan điểm chính trị khác nhau.
                b. Do sở thích của con người khác nhau
                c. Do mâu thuẫn trong đời sống kinh tế.               
                d. Chọn a và b.
 
 
Câu 120. Nhận định nào sau đây là đúng:
                a. Các mâu thuẫn trong đời sống kinh tế quyết định các mâu thuẫn trong lĩnh vực chính trị tư tưởng.
                b. Các mâu thuẫn trong kinh tế, xét đến cùng, quyết định các mâu thuẫn trong lĩnh vực chính trị tư tưởng.                
                c. Cả a và b.
 
Câu 121. Nhận định nào sau đây là đúng
                a. Mâu thuẫn trong lĩnh vực chính trị tư tưởng quyết định mâu thuẫn trong lĩnh vực kinh tế.
                b. Tính chất của cơ sở hạ tầng quyết định tính chất của kiến trúc thượng tầng.      
                c. Tính chất của kiến trúc thượng tầng quyết định tính chất của cơ sở hạ tầng
                d. Cả 3 phương án trên đều đúng
 
 
Câu 122. Kiến trúc thượng tầng có khi nào là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển không?
                a. Không. vì sao? (trả lời ngắn từ 2 đến 3 dòng)
                b. Có. Hãy chỉ ra đó là khi nào (trả lời ngắn từ 1 đến 2 dòng)   
 
 
Câu 123. Có khi nào kiến trúc thượng tầng kìm hãm sự phát triển của kinh tế không?
                a. Không. Cho biết vì sao (tả lời ngắn trong 2 đến 3 dòng)
                b. Có. Chỉ ra khi nào (trả lời ngắn từ 2 đến 3 dòng)   
 
 
Câu 124. Kiến trúc thượng tầng
                a. Được hình thành trên một cơ sở hạ tầng.
                b. Gồm những tư tưởng xã hội, những thiết chế xã hội tương ứng được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định.  
                c. Có tính độc lập tương đối và có khả năng tác động mạnh mẽ trực tiếp đến LLSX.
                d. Tất cả các phương án trên
 
Câu 125. Suy đến cùng nhân tố nào quyết định đến sự thay đổi luật pháp?
                a. ý muốn chủ quan của các nhà làm luật quyết định.
                b. Do sự sáng suốt của giai cấp thống trị quyết định
                c. Do sơ sở kinh tế quyết định.                    
 
 
Câu 126. Nhận định nào sau đây là sai
                a. Tất cả các yếu tố cấu thành kiến trúc thượng tầng đều tác động đến cơ sở hạ tầng.
                b. Các yếu tố cấu thành kiến trúc thượng tầng đều tác động trực tiếp đến cơ sở hạ tầng.     
                c. Triết học, đạo đức, nghệ thuật tác động đến cơ sở hạ tầng đều bị nhà nước và pháp luật chi phối.
 
 
Câu 127. Việc lựa chọn con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam
                a. Là chỉ dựa vào mong ước của nhân dân lao động.
                b. là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử , với lợi ích của dân tộc và nhân dân ta          
                c. Là ý muốn chủ quan của Đảng.
                d. Là cả 3 ý trên .


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh