Tran Nho Thin - A case of identity creation for modern Vietnamese poetry in 1939

Tran Nho Thin - A case of identity creation for modern Vietnamese poetry in 1939

Tài liệu hay tham khảo

Tran Nho Thin (2023), A case of identity creation for modern Vietnamese poetry in 1939, Universum: Philology and Art criticism, № 3(105), pp. 10-13, DOI: 10.32743/UniPhil.2023.105.3.15142, ISSN 2311-2859.

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh