Nghiên cứu sinh cần nơi đăng bài gấp cho bảo vệ - thông tin hay tháng 7 năm 2023

Nghiên cứu sinh cần nơi đăng bài gấp cho bảo vệ - thông tin hay tháng 7 năm 2023

Nghiên cứu sinh cần nơi đăng bài gấp cho bảo vệ - thông tin hay tháng 7 năm 2023

Thông tin đăng báo tạp chí, hội thảo khoa học quốc tế cho nghiên cứu sinh và giảng viên

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN "Luật học: những vấn đề cấp thiết lý luận và thực tiễn" ngày 5 tháng 7 năm 2023


TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh