Phép biện chứng duy vật có mấy nguyên lý cơ bản?

Phép biện chứng duy vật có mấy nguyên lý cơ bản?


Phép biện chứng duy vật có mấy nguyên lý cơ bản?

a. Một nguyên lý cơ bản

b. Hai nguyên lý cơ bản

c. Ba nguyên lý cơ bản

> Đáp án

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh