Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau để được định nghĩa đúng về "liên hệ": “Liên hệ là phạm trù triết học chỉ..... giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một hiện tượng trong thế giới”.

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau để được định nghĩa đúng về "liên hệ": “Liên hệ là phạm trù triết học chỉ..... giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một hiện tượng trong thế giới”.


Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau để được định nghĩa đúng về "liên hệ": “Liên hệ là phạm trù triết học chỉ..... giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một hiện tượng trong thế giới”.

a. sự di chuyển

b. những thuộc tính, những đặc điểm

c. sự quy định, sự tác động qua lại, sự chuyển hoá lẫn nhauTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh