Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện trả lời như thế nào cho câu hỏi sau đây: Các sự vật trong thế giới có liên hệ với nhau không?

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện trả lời như thế nào cho câu hỏi sau đây: Các sự vật trong thế giới có liên hệ với nhau không?Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện trả lời như thế nào cho câu hỏi sau đây: Các sự vật trong thế giới có liên hệ với nhau không?

a. Các sự vật hoàn toàn biệt lập nhau

b. Các sự vật liên hệ nhau chỉ mang tính chất ngẫu nhiên

c. Các sự vật vừa khác nhau, vừa liên hệ, ràng buộc nhau một cách khách quan và tất yếu

> Đáp án

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh