Quan điểm siêu hình trả lời như thế nào cho câu hỏi sau đây: Các sự vật trong thế giới có liên hệ với nhau không?

Quan điểm siêu hình trả lời như thế nào cho câu hỏi sau đây: Các sự vật trong thế giới có liên hệ với nhau không?
Quan điểm siêu hình trả lời như thế nào cho câu hỏi sau đây: Các sự vật trong thế giới có liên hệ với nhau không?

a. Các sự vật tồn tại biệt lập với nhau, không liên hệ, không phụ thuộc nhau

b. Các sự vật có thể có liên hệ với nhau, nhưng chỉ mang tính chất ngẫu nhiên, bề ngoài

c. Các sự vật tồn tại trong sự liên hệ nhau

d. Gồm a và b

> Đáp án

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh