Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky - Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề, triển vọng

Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky - Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề, triển vọngTài liệu về triết học Nga

Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề, triển vọng”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 52-64.ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh