Ý thức bao gồm những thành tố nào? Vai trò của từng thành tố như thế nào? Lấy ví dụ minh họa cho điều này.

Ý thức bao gồm những thành tố nào? Vai trò của từng thành tố như thế nào? Lấy ví dụ minh họa cho điều này.

 


Triết học Mác - Lênin
CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Ý thức bao gồm những thành tố nào? Vai trò của từng thành tố như thế nào? Lấy ví dụ minh họa cho điều này.
Hướng dẫn đề cương cho triển khai nội dung thảo luận

* Mục tiêu: 

Làm rõ kết cấu của ý thức và vai trò của từng thành tố trong kết cấu ấy, cho ví dụ để làm rõ về vai trò của các thành tố ấy.

* Nhiệm vụ chi tiết:

 - Rất ngắn gọn và tổng quan nhất về nguồn gốc của ý thức và bản chất của ý thức.

- Tập trung vào phân tích kết cấu của ý thức, để làm rõ được các thành tố cấu thành ý thức:

+ Theo các lớp của ý thức: tri thức, tình cảm, ý chí

+ Theo chiều sâu: tự ý thức, tiềm tức, vô thức

- Từng thành tố này của ý thức có vai trò gì đối với nhận thức của con người? Lấy ví dụ để minh họa.

- Đánh giá chung: cái nào quan trọng nhất trong sự hình thành và phát triển của ý thức con người?

* Tài liệu tham khảo

Giáo trình triết học Mác – Lênin (2021) > tải file giáo trình tại đây 

- Tóm tắt lý thuyết trong Sách bài tập triết học Mác - Lênin (VNU)

Slide của giảng viên liên quan đến chủ đề này > xem tại đây

- Một số công cụ hữu ích cho bài thuyết trình và tổ chức trò chơi > Xem tại đây

* Lưu ý: nếu cần, liên hệ với giảng viên của bạn để được tư vấn và hỗ trợ thêm

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh