Bằng các ví dụ cụ thể, hãy làm rõ mối quan hệ giữa cái chung, cái riêng, cái đơn nhất trong phép biện chứng duy vật? Bài học rút ra là gì (ý nghĩa phương pháp luận)?

Bằng các ví dụ cụ thể, hãy làm rõ mối quan hệ giữa cái chung, cái riêng, cái đơn nhất trong phép biện chứng duy vật? Bài học rút ra là gì (ý nghĩa phương pháp luận)?


Triết học Mác - Lênin
CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Bằng các ví dụ cụ thể, hãy làm rõ mối quan hệ giữa cái chung, cái riêng, cái đơn nhất trong phép biện chứng duy vật? Bài học rút ra là gì (ý nghĩa phương pháp luận)?


Hướng dẫn đề cương cho triển khai nội dung thảo luận

* Mục tiêu:

Làm rõ nội dung cặp phạm trù cái chung – cái riêng. Có ví dụ cụ thể để làm rõ cho nội dung của cặp phạm trù này.

* Chi tiết:

Có nhiều cách triển khai bài thuyết trình: có thể trình bày phần lý thuyết liên quan, sau đó là các ví dụ minh hoạ. Hoặc ngược lại, thông qua phân tích các ví dụ, từ đó rút ra kết luận về mặt lý thuyết. Hoặc những cách triển khai khác theo nhóm cho là phù hợp. 

Trong bài trình bày cần làm rõ các nội dung sau:

- Làm rõ các khái niệm cơ bản: cái riêng, cái chung, cái đơn nhất. Cho ví dụ cụ thể.

- Làm rõ mối quan hệ giữa cái chung, cái riêng và cái đơn nhất. Ví dụ minh hoạ.

- Bài học rút ra là gì: ý nghĩa phương pháp luận, liên hệ với đời sống xã hội hoặc công việc của cá nhân.


* Tài liệu tham khảo

Giáo trình triết học Mác – Lênin (2021) > tải file giáo trình tại đây 

- Tóm tắt lý thuyết trong Sách bài tập triết học Mác - Lênin (VNU)

Slide của giảng viên liên quan đến chủ đề này > xem tại đây

- Một số công cụ hữu ích cho bài thuyết trình và tổ chức trò chơi > Xem tại đây

* Lưu ý: nếu cần, liên hệ với giảng viên của bạn để được tư vấn và hỗ trợ thêm
TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết họcXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh