Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến và nguyên lý phát triển trong thực tiễn đời sống như thế nào? Lấy ví dụ cụ thể?

Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến và nguyên lý phát triển trong thực tiễn đời sống như thế nào? Lấy ví dụ cụ thể?


Triết học Mác - Lênin
CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến và nguyên lý phát triển trong thực tiễn đời sống như thế nào? Lấy ví dụ cụ thể?


Hướng dẫn đề cương cho triển khai nội dung thảo luận

* Mục tiêu:

Làm rõ nội dung nguyên lý mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển. Ý nghĩa phương pháp luận của các nguyên lý này là gì? Cho ví dụ để làm rõ về các bài học được rút ra.

* Chi tiết:

1. Làm rõ nội dung nguyên lý mối liên hệ phổ biến

2. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý mối liên hệ phổ biến. Cho các ví dụ liên hệ với cuộc sống, xã hội hoặc với hoạt động của cá nhân.

3. Làm rõ nội dung của nguyên lý phát triển

4. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý phát triển. Cho các ví dụ liên hệ với cuộc sống, xã hội hoặc với hoạt động của cá nhân.


* Tài liệu tham khảo

Giáo trình triết học Mác – Lênin (2021) > tải file giáo trình tại đây 

- Tóm tắt lý thuyết trong Sách bài tập triết học Mác - Lênin (VNU)

Slide của giảng viên liên quan đến chủ đề này > xem tại đây

- Một số công cụ hữu ích cho bài thuyết trình và tổ chức trò chơi > Xem tại đây

* Lưu ý: nếu cần, liên hệ với giảng viên của bạn để được tư vấn và hỗ trợ thêm

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết họcXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh