Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет - Mai K Da, Le Thi Hong Phuong

Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет - Mai K Da, Le Thi Hong PhuongTác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Tên bài báo: Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет

Tạp chí: Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история

Năm xuất bản: 2019

Số, trang: № 3-4 (15), pp. 48-55

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh