Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет - [Lê Thị Hồng Phượng]

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Bài báo

Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет 

Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история 


Tạp chí “Khoa học Xã hội trong thế giới hiện đại: chính trị học, xã hội hoc, triết học, sử học”

: М., Изд. «Интернаука» [Internauka], 2019. № 3 (14). С. 27-31.
Mô tả

Author: Triết học+

Trang blog chia sẻ các tri thức triết học. email: contact@triethoc.net

YOU MAY LIKE: