Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность  - [Lê Thị Hồng Phượng]

Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность - [Lê Thị Hồng Phượng]

[tintuc]
Bài báo

Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность

Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa, Dương Quốc Quân

Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия 


Tạp chí “Diễn đàn khoa học: luật học, sử học, xã họi học, chính trị học và triết học”

. М., Изд. «МЦНО», 2019. № 2 (26). С. 23-29

triết học, lịch sử triết học, nghiên cứu tôn giáo
[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh