Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность - [Lê Thị Hồng Phượng]

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Bài báo

Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность

Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa, Dương Quốc Quân

Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия 


Tạp chí “Diễn đàn khoa học: luật học, sử học, xã họi học, chính trị học và triết học”

. М., Изд. «МЦНО», 2019. № 2 (26). С. 23-29

triết học, lịch sử triết học, nghiên cứu tôn giáo
Mô tả

Author: Triết học+

Trang blog chia sẻ các tri thức triết học. email: contact@triethoc.net

YOU MAY LIKE: