Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во Вьетнаме - Ле Тхи Хонг Фыонг

Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во Вьетнаме - Ле Тхи Хонг Фыонг

[tintuc]
Ле Тхи Хонг Фыонг
Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во Вьетнаме
Форум молодых ученых. 
ISSN 2500-4050
2019/06, № 6 (34), pp. 681-685


Ключевые слова: буддизм, вьетнамский буддизм, дзэн буддизм, махаяна.Аннотация: В данной статье рассматривается особенности буддизма махаяны во Вьетнаме. На протяжении истории буддизма во Вьетнаме независимое существование имела лишь школа дзэн. История буддизма во Вьетнаме – это в основном история дзэн школ.

Lê Thị Hồng Phượng
Phật giáo, Triết học phật giáo, nghiên cứu tôn giáo, thiền, phật giáo ở Việt Nam

[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh