Zen-buddhism as the main currents of buddhism in Vietnam -  Le Thi Hong Phuong

Zen-buddhism as the main currents of buddhism in Vietnam - Le Thi Hong Phuong

[tintuc]
Le Thi Hong Phuong
Zen-buddhism as the main currents of buddhism in Vietnam
Форум молодых ученых. ISSN 2500-4050
2019/06, № 6 (34), pp. 681-685Annotation: This article discusses the features of Mahayana Buddhism in Vietnam. Throughout the history of Buddhism in Vietnam, only a Zen school had an independent existence. The history of Buddhism in Vietnam is basically the history of Zen schools.
  Key words: Buddhism, Vietnamese Buddhism, Zen Buddhism, Mahayana

Lê Thị Hồng Phượng
Phật giáo ở Việt Nam, Triết học Phật giáo, Lịch sử triết học

[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh