Cặp phạm trù Bản chất và Hiện tượng. Slide bài giảng

Cặp phạm trù Bản chất và Hiện tượng. Slide bài giảng

Cặp phạm trù Bản chất và Hiện tượng
Slide powerpoint bài giảng
Môn học Triết học Mác - Lênin

slide by Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội


Link download
Tải từ: MediaFire hoặc Google Drive
 
Link có quảng cáo
(ủng hộ chi phí hoạt động cho website)
* Ver 1.0 (8.2021)
 
Link không quảng cáo
* Ver 1.0 (8.2021)
 
Báo cáo và hỗ trợ nếu link tải bị hỏng (24/7): daotaotriethoc@gmail.com

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh