Quy luật Lượng - Chất, Slide bài giảng

QUY LUẬT LƯỢNG - CHẤT
Slide powerpoint bài giảng
Môn học Triết học Mác - Lênin

slide by Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
By Triết học Nhân Văn - triethoc.net