Factors affecting the application of lean management at Quang Nam University (Vietnam) - Cao Thi Hoang Tram
Cao Thi Hoang Tram. Factors affecting the application of lean management at Quang Nam University (Vietnam) // Economics. 2021. № 1 (48). Pp. 26-32. ISSN 2410-289Х (Print) ISSN 2541-7797 (Online). DOI: 10.24411/2410-289Х-2021-10101. 

Abstract: the article analyzes the factors affecting the Lean Management at Quang Nam University. The initial factors identified include: Leadership and Management, Employee, Financial Ability, Communication and Appointment Culture. However, after analyzing through the questionnaire with a valid 171 votes, the revised research model has only 3 influencing factors: Resources (leaders and managers, employees and financial capacity), Communication and Organizational Culture. The results showed that the factor of Resources has the strongest influence on the application of Lean Management at Quang Nam University, followed by Communication and finally Organizational Culture. 
Keywords: lean management, higher education, factors, Quang Nam University.


ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ КУАНГ НАМ (ВЬЕТНАМ) 
Као Тхи Хоанг Чам (Социалистическая Республика Вьетнам) Као Тхи Хоанг Чам - аспирант, преподаватель, факультет экономики и путешествий, Университет Куанг Нам, г. Куанг Нам, Социалистическая республика Вьетнам 
Аннотация: в статье анализируются факторы, влияющие на бережливое управление в университете Куанг Нам. Первоначальные выявленные факторы включают в себя: лидерство и менеджмент, сотрудников, финансовые возможности, коммуникацию и культуру назначения. Однако после анализа анкеты с действительным 171 голосом, пересмотренная модель исследования имеет только 3 влияющих фактора: ресурсы (руководители и менеджеры, сотрудники и финансовые возможности), коммуникация и организационная культура. Результаты показали, что фактор ресурсов имеет самое сильное влияние на применение бережливого управления в университете Куанг Нам, за которым следуют коммуникации и, наконец, организационная культура. 
Ключевые слова: бережливое управление, высшее образование, факторы, Университет Куанг Нам. 
DOI: 10.24411/2410-289Х-2021-10101-------------------------------------
tìm kiếm bài viết theo thư mục


Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


eLIBRARY.vn:
  • Elibrary.vn
  • Website: www.Elibrary.vn
Thư mục tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Sách triết học download:
  • Triết học Nhân Văn
  • Website: www.triethoc.net
Những cuốn sách triết học hay có trên triethoc.net
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa họcBán cá nục tươi nướng Hà Tĩnh tại Hà Nội

Ship nội thành Hà Nội và các vùng lân cận