Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework

Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework

 Cuong Khanh Quoc Tran, Hat Dang Nguyen, Cuong Huy Tran, Loan Kim Thi Vo The. 

Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework

 Гуманитарный научный вестник

 [Humanitarian Scientific Bulletin]. 

2021. №2. Pp. 200-206. 

ISSN 2541-7509. 

DOI: 10.5281/zenodo.4594588.
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh