Some models of constitutional review in the world and suggestions of new model of constitutional review in Vietnam - Dinh Van Liem

Some models of constitutional review in the world and suggestions of new model of constitutional review in Vietnam - Dinh Van Liem

Tác giả: Dinh Van Liem. 

Bài báo: Some models of constitutional review in the world and suggestions of new model of constitutional review in Vietnam 

Tạp chí: Domestic jurisprudence. 

№ 2 (46), 2021,

Pp. 4-10. 

DOI: 10.24411/2412-8228-2021-10201. 

ISSN 2412-8228 (Print) 

ISSN 2541-7800 (Online)


Nguồn: 
http://www.elibrary.vn/2021/04/dinh-van-liem-some-models-of.html


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh