Ch1.2c. Thuyết có thể biết (khả tri luận) và thuyết không thể biết (bất khả tri luận). Bài giảng tóm tắt

Ch1.2c. Thuyết có thể biết (khả tri luận) và thuyết không thể biết (bất khả tri luận). Bài giảng tóm tắt

 2c. Thuyết có thể biết (khả tri luận) và thuyết không thể biết (bất khả tri luận)
Bài giảng tóm tắt 
Môn học Triết học Mác - Lênin

tóm tắt bởi Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội

tóm tắt dựa trên Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị). - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 496 tr.; ISBN 9786045765944.


đang cập nhật


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh