Phung Quang Hung. Cultivating President Ho Chi Minh’s working style for political cadres in the military academies and officer training schools of the People’s Army of Vietnam

Phung Quang Hung. Cultivating President Ho Chi Minh’s working style for political cadres in the military academies and officer training schools of the People’s Army of Vietnam

Tài liệu hay cho sinh viên tham khảo

Phung Quang Hung. Cultivating President Ho Chi Minh’s working style for political cadres in the military academies and officer training schools of the People’s Army of Vietnam

Globus: social sciences. Т.7 № 2 (36)/2021 Tr, 11-14. ISSN 2713-3087. DOI: 10.52013/2713-3087-36-2-3

Link PDFXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh