Nguyen Tai Nang. Solutions for promoting university autonomy in Vietnam

Nguyen Tai Nang. Solutions for promoting university autonomy in Vietnam

Tài liệu hay cho sinh viên tham khảo

Nguyen Tai Nang. Solutions for promoting university autonomy in Vietnam 

Globus: social sciences. Т.7 № 2 (36)/2021 Tr, 23-28. ISSN 2713-3087. DOI: 10.52013/2713-3087-36-2-5

Link PDF


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh