Virtual office administration - A trend in modern office development. Truong Thi Mai Anh

Virtual office administration - A trend in modern office development. Truong Thi Mai Anh

 Tài liệu hay cho sinh viên về quản trị văn phòng, văn phòng ảo, cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số


Truong Thi Mai Anh.

Virtual office administration - A trend in modern office development

 

Economy and society

№7(86), 2021. 

ISSN 2225-1545

 

Link PDFXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh