Triết học Mác Lênin là gì ? Chọn phán đoán đúng

Triết học Mác Lênin là gì ? Chọn phán đoán đúng

  Triết học Mác Lênin là gì ? Chọn phán đoán đúng.

a. là khoa học của mọi khoa học .

b. là khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên.

c. là khoa học nghiên cứu về con người.

d. là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí , vai trò của con người trong thế giới ấy

Đáp án dXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh