Nguyên lý phát triển. Bài giảng tóm tắt

Nguyên lý phát triển. Bài giảng tóm tắt

 Nguyên lý phát triển.
Bài giảng tóm tắt
Môn học Triết học Mác - Lênin
 
tóm tắt bởi Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
 
tóm tắt dựa trên Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị). - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 496 tr.Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh