Traditional lacquer painting as the cradle of Vietnamese lacquer art of painting - ISSN 2311-2859

Traditional lacquer painting as the cradle of Vietnamese lacquer art of painting - ISSN 2311-2859

  Tài liệu tham khảo về nghệ thuật truyền thống Việt Nam

Traditional lacquer painting as the cradle of Vietnamese lacquer art of painting - ISSN 2311-2859

Le Thanh Huong (2022), Traditional lacquer painting as the cradle of Vietnamese lacquer art of painting, Universum: Philology and Art Studies, № 9(99), pp. 31-34, DOI: 10.32743/UniPhil.2022.99.9.14198. ISSN 2311-2859

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh