S.A. Nizhnikov- Cuộc tranh luận giữa người duy phương Tây và người duy Slavơ trong lịch sử tư tưởng Nga

S.A. Nizhnikov- Cuộc tranh luận giữa người duy phương Tây và người duy Slavơ trong lịch sử tư tưởng Nga

S.A. Nizhnikov- Cuộc tranh luận giữa người duy phương Tây và người duy Slavơ trong lịch sử tư tưởng Nga

Cuộc tranh luận giữa người duy phương Tây và người duy Slavơ trong lịch sử tư tưởng Nga - Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng". NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023, tr. 13-22.TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh