Case study on moral sense among Vietnamese youth under the current socialist-oriented economy - DOI - 10.32743/UniSoc.2023.96.5.15549

Case study on moral sense among Vietnamese youth under the current socialist-oriented economy - DOI - 10.32743/UniSoc.2023.96.5.15549

Tài nguyên lưu trữ:

Pham Thu Ha (2023), Case study on moral sense among Vietnamese youth under the current socialist-oriented economy, Universum: Social Sciences, № 5(96), pp. 23-28, DOI - 10.32743/UniSoc.2023.96.5.15549, ISSN 2311-5327.

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh