Đâu là các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật?

Đâu là các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật?Đâu là các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật?

a. Nguyên lý về sự tồn tại khách quan của vật chất

b. Nguyên lý về sự vận động và đứng im của các sự vật

c. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và về sự phát triển

d. Nguyên lý về tính liên tục và tính gián đoạn của thế giới vật chất

> Đáp án

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh