Theo lịch sử xã hội loài người là tiến trình nối tiếp nhau từ thấp đến cao của các hình thái kinh tế - xã hội: Cộng sản nguyên thuỷ -  Chiếm hữu nô lệ -  Phong kiến - Tư bản chủ nghĩa – Xã hội chủ nghĩa. Việc Việt Nam bỏ qua hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, tiến lên chủ nghĩa xã hội có phải là quá vội vàng và hấp tấp hay không? Anh chị hãy phân tích nhận định trên.

Theo lịch sử xã hội loài người là tiến trình nối tiếp nhau từ thấp đến cao của các hình thái kinh tế - xã hội: Cộng sản nguyên thuỷ - Chiếm hữu nô lệ - Phong kiến - Tư bản chủ nghĩa – Xã hội chủ nghĩa. Việc Việt Nam bỏ qua hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, tiến lên chủ nghĩa xã hội có phải là quá vội vàng và hấp tấp hay không? Anh chị hãy phân tích nhận định trên.Triết học Mác - Lênin

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Theo lịch sử xã hội loài người là tiến trình nối tiếp nhau từ thấp đến cao của các hình thái kinh tế - xã hội: Cộng sản nguyên thuỷ - Chiếm hữu nô lệ - Phong kiến - Tư bản chủ nghĩa – Xã hội chủ nghĩa. Việc Việt Nam bỏ qua hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, tiến lên chủ nghĩa xã hội có phải là quá vội vàng và hấp tấp hay không? Anh chị hãy phân tích nhận định trên.

Hướng dẫn đề cương cho triển khai nội dung thảo luận

* Mục tiêu:

Chủ đề này tập trung vào nội dung của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội. Thông qua phân tích nội dung học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, sẽ làm rõ được việc phát triển bỏ qua hình thái – xã hội tư bản chủ nghĩa, tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

* Chi tiết:

Làm rõ khái niệm hình thái kinh tế - xã hội; tiến trình lich sử - tự nhiên của xã hội loài người

* Gợi ý đề cương chi tiết:

1. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội

Làm rõ phạm trù hình thái kinh tế xã hội là gì

Hình thái kinh tế - xã hội có những yếu tố cơ bản nào

2. Tiến trình lịch sử - tự nhiên của xã hội loài người

- Làm rõ sự phát triển của xã hội loài người là sự thay thế nhau của các hình thái kinh tế - xã hội

- Nguyên nhân do đâu mà có sự vận động và thay thế nhau của các hình thái kinh tế - xã hội

- Tính quy luật trong sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội: sự phát triển tuần tự và sự phát triển bỏ qua.

- Những điều kiện của phát triển bỏ qua là gì? Sự phát triển của Việt Nam có phù hợp với sự phát triển bỏ qua này không?

* Tài liệu tham khảo

- Giáo trình triết học Mác – Lênin (2021) > tải file giáo trình tại đây

- Tóm tắt lý thuyết trong Sách bài tập triết học Mác - Lênin (VNU)

- Slide của giảng viên liên quan đến chủ đề này > xem tại đây

- Một số công cụ hữu ích cho bài thuyết trình và tổ chức trò chơi > Xem tại đây

* Lưu ý: nếu cần, liên hệ với giảng viên của bạn để được tư vấn và hỗ trợ thêm
TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh