Tran Huy Quang - Developing the team of Vietnamese entrepreneurs nowadays: influencing factors and some policy recommendations

Tran Huy Quang - Developing the team of Vietnamese entrepreneurs nowadays: influencing factors and some policy recommendations

Tran Huy Quang (2024), Developing the team of Vietnamese entrepreneurs nowadays: influencing factors and some policy recommendations, Science, Technology and Education, 2024. № 2 (94), pp. 46 - 52, DOI 10.24411/2312-8267-2024-10202, ISSN 2312-8267 (print), ISSN 2413-5801 (online)


TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh